سلام وازلین داریم که متنجس سوم است به لب میزنیم لب نجس نمیشود اما این وازلین که متنجس سوم است و حال روی لب قرار گرفته ایا نماز خواندن باهاش صحیحه؟
سلام وازلین داریم که متنجس سوم است به لب میزنیم لب نجس نمیشود اما این وازلین که متنجس سوم است و حال روی لب قرار گرفته ایا نماز خواندن باهاش صحیحه؟

باسمه تعالی

1. اگر تنها چربی آن روی پوست باشد، به گونه ای که عرفاٌ گفته شود پوست چرب است نه این که چربی روی پوست است، نجس نیست و نماز با آن صحیح است. 
2. اما اگر مقدار قابل توجهی از آن در لباس یا بدن نمازگزار باشد، به گونه ای که عرفاً گفته شود چربی روی پوست یا لباس است، نماز با آن اشکال دارد.

کد سایت fa9887
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات