اگر مردی به ظاهر مسلمان و شیعی، دین و مذھب و اعتقادات را انکار و بہ ساحت اقدس رسول اکرم(ص) و آئمہ معصومین علیھم السلام توهین کند، حکم ارتداد برایش اثبات می شود؟ اگر حکم ارتداد اثبات شود، زن می تواند بلافاصله از ایشان جدا شود و عدہ وفات نگه دارد و بعد از اتمام عدہ عقد جدید کند؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت حضرت آیت اللہ العظمی تھرانی(مدظلہ عالی) خانمی از کشور سوئد 4 سال قبل با مردی بظاھر مسلمان شیعی ازدواج کردہ بود، شوھر این خانم بقول این خانم از روز اول ازدواج خلاف دین و مذھب بودہ و نعوذ باللہ خدا و رسول و آئمہ معصومین علیھم السلام را سب و نا سزا می گوئید و اھل شرب و زنا و قمار ام ھست۔ و بقول این خانم شوھرش مانع روزہ، نماز ایشون ام بودہ و ھست۔ این خانم در مدت 4 سال فقط بخاطر این کہ شوھر ایشون خودشو اصلاح کند این مدت را صبر کردہ، اما الان بعد از مدت 4 سال می خواھد طلاق بگیرد۔ اما سوال: آیا با این ھمہ انکار دین و مذھب و اعتقادات و توھین بہ ساحت اقدس رسول اکرم(ص) و آئمہ معصومین علیھم السلام آیا بر این شخص حکم ارتداد اثبات میشود یا خیر؟ اگر حکم ارتداد اثبات شود پس زن می تواند ھمین امروز از ایشان جدا شود و عدہ وفات نگھدارد و بعد از اتمام عدہ عقد جدید کند ؟ از لطف شما سپاسزگزارم

باسمه تعالی

1. ارتداد یک فرد به سادگی قابل اثبات نیست و به علم و تخصص نیاز دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق ممکن نیست. بنابراین به صرف مشاهدۀ علائمی نمی توان فرد دیگری را مرتد دانسته، احکام مرتد را بر او مترتب کرد و تا وقتی مرتد شدن فردی محرز نشده است، وی مسلمان شمرده می شود و احکام مسلمان را دارد.
2. اگر از طریق معتبری ارتداد شخصی احراز شود و وی این ارتداد را اعلام کند، احکام مرتد برای وی ثابت است. 
3. مرتد فطری، یعنی کسی که پدر یا مادر او مسلمان بوده و خودش بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شده است، پس از احراز ارتداد به منزله میت است و زنش باید عده وفات یعنی چهار ماه و ده روز نگه دارد.