ما همه نماز ها رو برای رضا و قرب به خدا می خوانیم؟ حتی مثلا اگه اون نماز جهت ایجاد تحبیب و عشق کسی که دوسش داریم باشه؟
ما همه نماز ها رو برای رضا و قرب به خدا می خوانیم؟ حتی مثلا اگه اون نماز جهت ایجاد تحبیب و عشق کسی که دوسش داریم باشه؟]

باسمه تعالی

1. قصد قربت در نماز شرط است و همه نمازها باید برای خدا خوانده شوند.

2. اگر نماز به قصد قربت خوانده شود و اثری مانند تحبیب و محبت کسی بر آن مترتب شود، نماز صحیح است؛ ولی اگر صرفاٌ به قصد تحبیب کسی خوانده شود، نماز صحیح نیست.

کد سایت fa9781