اگر خریدار بعد از تحویل طلا بخشی از پول را به بعد موکول کند، آیا فروشنده می‌تواند بگوید بعدا باید به قیمت روز پرداخت کند؟
سلام فردی مثلا ۳۰ تومان طلامیخردوآنرادریافت میکندولی۱۰تومان میدهدو۲۰ تومانش راموکول میکندبه دوماه دیگرآیافروشنده میتواندبگویدشما۱۰تومان درقبال یک گرم طلادادی دوگرم دیگرپولش رابه قیمت همان دوماه دیگر؟

باسمه تعالی

1. اگر تاخیر در پرداخت به مدت مذکور در معامله شرط شده بود فروشنده حق افزایش قیمت ندارد، اما اگر بدون اشتراط یا اخذ رضایت فروشنده در پرداخت تأخیر شود، فروشنده حق فسخ دارد.
2. تبعیض در معامله (اینکه بخشی از پرداخت در ازای بخشی از طلا باشد) و یا تغییر میزان ثمن(بهای طلا) نیاز به رضایت طرفین دارد.

کد سایت fa9748
طبقه بندی موضوعی احکام خرید و فروش