فردی فقیر در شب عید فطر در کما است، آیا می توان زکات فطر را به کارت او بریزند و یا فردی مخارج او را از زکات فطر بدهد؟
فردی فقیر در شب عید فطر در کما است، آیا می توان زکات فطر را به کارت او بریزند و یا فردی مخارج او را از زکات فطر بدهد؟ اگر مریض مذکور فوت شود، می توان مخارج دفن و ترحیم او را از زکات فطر بدهند یا به کارتش واریزکنند؟

باسمه تعالی

1. اگر فرد مزبور شرعاً فقیر است، می توانند زکات فطریه را به حسابش بریزند تا به مصرف خودش یا افراد تحت تکفلش برسد یا مستقیماً صرف هزینه درمانش کنند.

2. به طور کلی اگر کسانی که عرفاً متولی دفن و ترحیم یک میت فقیر شرعی باشند و این نوع از هزینه ها جزو  هزینه های زندگی آنان محسوب می شود؛ مانند همسر و فرزندان میت، می توانند زکات فطریه دریافت کنند. 

کد سایت fa9715
طبقه بندی موضوعی زکات فطره