بیماری که نمی تواند روزه بگیرد آیا هم باید به اندازه هر روز کفاره مریض را بدهد و هم زکات فطریه ای را که روزه داران پرداخت می کنند؟
سلام. خداقوت. طاعاتتون قبول انشاء الله. بیماری که نمی تواند روزه بگیرد آیا هم باید به اندازه هر روز فطریه مریض را بدهد و هم زکات فطریه ای را که روزه داران پرداخت می کنند؟

باسمه تعالی

1. کسی که به علت بیماری، توان گرفتن روزه رمضان و قضای آن تا رمضان سال بعد  را ندارد، باید به ازای هر روزه فوت شده، یک مد طعام کفاره بدهد. 
2. فطریه زکاتی است که برای ماه رمضان قرار داده شده است و هر شخص عاقل و بالغی که فقیر شرعی نباشد و نانخور دیگری محسوب نشود موظف است برای خود و کسانی که نانخور او هستند در انتهای رمضان و در فاصله غروب خورشید روز آخر تا اذان ظهر عید فطر فطریه بپردازد یا کنار بگذارد. 
3. کفاره روزه بیمار و زکات فطره دو واجب مالی مستقل از هم هستند و حکم جداگانه دارند. پس بیماری که نمی‌تواند روزه بگیرد و در عین حال شرایط مذکور در وجوب زکات فطره را دارد باید هر دو را بپردازد.