بنده کارمند بانک هستم. آیا هدیه ای که مشتری به اختیار خود به من می دهد، با توجه به اینکه من چشم داشتی از ایشان ندارم، حلال است؟
بنده کارمند بانک هستم. آیا هدیه ای که مشتری به اختیار خود به من می دهد، با توجه به اینکه من چشم داشتی از ایشان ندارم، حلال است؟

باسمه تعالی

دادن و گرفتن هدیه اشکال شرعی ندارد؛ مگر اینکه مفسده ای مانند تضییع حق دیگران در پی داشته باشد یا بر خلاف قوانین و مقررات باشد.

 

کد سایت fa969