اگر در حال بردن دست بسوی قنوت ذکر قنوت خوانده شود و قبل از تمام شدن ذکر قنوت دست بصورت کشیده شود، آیا نماز صحیح است؟
اگر در حال بردن دست بسوی قنوت ذکر قنوت خوانده شود و قبل از تمام شدن ذکر قنوت دست بصورت کشیده شود، آیا نماز صحیح است؟

باسمه تعالی

اشکالی ندارد؛ هر چند بهتر است از آن اجتناب شود.

کد سایت fa9606
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز