اگر بر در و دیوار شهر علیه نظام یا رهبری بنویسند، آیا اگر کسی آن را دید می تواند با اسپری رنگ روی آن بپاشد یا باید اول از صاحب دیوار اجازه بگیرد؟
اگر بر در و دیوار شهر شعار هایی علیه نظام یا رهبری بنویسند یا برخی نمادها یا کلماتی مثل فراماسونری یا منطبق بر فرهنگ غربی یا مطالب غیر صحیح بنویسند، آیا اگر کسی آن را دید می تواند با اسپری رنگ روی آن بپاشد یا باید اول از صاحب دیوار اجازه بگیرد؟ اگر موقعی ببیند که صاحبش نیست مثل شبانه و یا صاحبش اجازه سیاه کردن ندهد، آیا نباید این کار را بکند؟ اگر فرد پلیس یا از طرف نهادهای مربوطه دیگر مامور به این کار شود، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. در صورت امکان قبل از هر اقدامی، از صاحب ملک اجازه گرفته شود و امحای شعارهای مزبور طوری انجام شود که کمترین آسیب به ملک وارد شود و حتی الامکان از روش هایی استفاده شود که مالک بدان راضی است.

2. اگر مالک اصلاً راضی نشود یا به روش امحای مزبور رضایت نداشته باشد و از سوی به دلیل نبود امکانات لازم یا ضیق وقت امکان راضی کردن وی نباشد، و از سوی دیگر امحای مطالب مزبور ضروری و مهمتر از تصرف بدون اجازه در ملک دیگران باشد، می توانند بدون رضایت مالک اقدام بکنند.

3. مأمورین قانون برای این امور در حدود اختیارات و وظایفی که قانون برایشان تعیین کرده می توانند اقدام به امحا نمایند.