در حین نماز واجب گاهی به یاد طولانی شدن استجابت دعاهایم (دعاهایی مانند فراهم شدن شرایط ازدواج) میافتم و از ناراحتی بغض می کنم و گاهی اشک هم جاری می شود. آیا این گریه مبطل نماز است؟
در حین نماز واجب گاهی به یاد طولانی شدن استجابت دعاهایم (دعاهایی مانند فراهم شدن شرایط ازدواج) میافتم و از ناراحتی بغض می کنم و گاهی اشک هم جاری می شود. آیا این گریه مبطل نماز است؟

باسمه تعالی

گریه باصدا اگر برای امور معنوی و اخروی باشد، مبطل نیست و دعا برای ازدواج هم که یک امر مستحب مؤکد شرعی است، مصداقی برای امور معنوی و اخروی است و گریه کردن یا به گریه افتادن برای آن مشکلی در نماز ایجاد نمی کند. 

کد سایت fa9579
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز