از نظر جناب عالی آیا مسافر می تواند نماز جمعه را اقامه کند؟
از نظر جناب عالی آیا مسافر می تواند نماز جمعه را اقامه کند؟

باسمه تعالی

امامت نماز جمعه برای شخص مسافر جایز است.

کد سایت fa9550
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|نماز جمعه