من متولد شهر فومن هستم ولی الآن ساکن تهران هستم و در سال 5 یا 6 بار کم و زیاد به عنوان مسافرت به منزل پدری در رشت می روم نمازم را شکسته می خوام آیا نماز من کامل است یا شکسته؟
من متولد شهر فومن هستم ولی الآن ساکن تهران هستم و در سال 5 یا 6 بار کم و زیاد به عنوان مسافرت به منزل پدری در رشت می روم نمازم را شکسته می خوام آیا نماز من کامل است یا شکسته؟

باسمه تعالی

1. جایی که شخص در آنجا از نظر عرف مردم آنجا مسافر محسوب نمی شود و مردم آنجا با وی مانند یک مسافر برخورد نمی کنند، عرفاً وطن او است و نماز در آنجا تمام و روزه صحیح است.

2. جایی که شخص و خانواده اش در آنجا متولد شده اند و چند سال در آنجا زندگی کرده اند و با وجود اینکه شخص از آنجا مهاجرت کرده است، پدر و مادر وی در آنجا زندگی می کنند و او هر از چند گاهی برای دیدن آن ها به آن مکان می رود و یا به انگیزه های دیگر بدانجا برمی گردد، عرفاً از مصادیق وطن شمرده شود.

کد سایت fa9504
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر