آیا می توان قضای نماز عید فطر و قربان را خواند؟
آیا می توان فضای نماز عید فطر و قربان را خواند؟

باسمه تعالی

 قضای نماز عید قربان و فطر به قصد رجا (امید ثواب)  جایز است.

کد سایت fa9500
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|نماز عیدین