در منطقه ما یک نماز جمعه ای دیگر اقامه کردند که شرائط لازم را ندارد. آیا جمعه ای که از قبل چھل سال است اقامه می شود، نیز باطل می شود و یا فقط همین جمعه ای که در روز جمعه چند لحظه بعد از جمعه قدیمی شروع شد، باطل است؟
در منطقه ما یک نماز جمعه ای دیگر اقامه کردند که شرائط لازم را ندارد. آیا جمعه ای که از قبل چھل سال است اقامه می شود، نیز باطل می شود و یا فقط همین جمعه ای که در روز جمعه چند لحظه بعد از جمعه قدیمی شروع شد، باطل است؟

باسمه تعالی

1. فاصلۀ بین محل اقامه دو نماز جمعه باید یک هشتم مسافت سفر شرعی، یعنی 87.5 کیلومتر، باشد.
2. اگر هر دو نماز هم زمان آغاز شوند، هر دو باطل خواهند بود و اگر یکی از دو نماز جمعه شروع شود، صحیح  و دیگری باطل است.
3. ملاک در فاصله، میزان فاصله محل اقامه دو نماز است؛ نه شهری که در آن برگزار می شوند.
4.ملاک در زودتر یا هم زمان بودن نمازهای جمعه، خود نماز است؛ نه خطبه های آن.

کد سایت fa9491
طبقه بندی موضوعی نماز جمعه