برای قضای تشهد فراموش شده، در تشهد سجده سهو نیت تشهد فراموش شده را می کردم. آیا نمازهایم را دوباره بخوانم یا سجده سهوهای گذشته را قضا کنم؟
اینجانب مقلد جنابعالی می‌باشم و نظر شما را در باره فضای تشهد سجده فراموش شده نمی دانستم و برای قضای تشهد فراموش شده، در تشهد سجده سهو نیت تشهد فراموش شده را می کردم. آیا نمازهایم را دوباره بخوانم یا سجده سهوهای گذشته را قضا کنم؟

باسمه تعالی

1. تشهدی که به عنوان قضای تشهد فراموش شده خوانده می شود مستقل و جدا از تشهد وارد شده در دستور سجده سهو نیست. بنابراین مثلاً فردی که در نماز یک تشهد را فراموش کرده، باید بلافاصله بعد از نماز دو سجده سهو با تشهد و سلام انجام دهد که این تشهد در حقیقت قضای تشهد فراموش شده نیز محسوب می شود.

2. نمازها و سجده های سهوی که تاکنون به صورت گفته شده انجام دادید، صحیح بوده است.

 

کد سایت fa9471