یوتیوبری و کسب درآمد از یوتیوب و امثال آن از ایران یا از خارج ایران چه حکمی دارد؟
یوتیوبری و کسب درآمد از یوتیوب و امثال آن از ایران یا از خارج ایران چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

کسب درآمد از یوتیوب و امثال آن در صورتی  که مطالب خلاف شرع در ویدئوی اصلی و تبلیغاتی نباشد و فاقد مفسده باشد و منع قانونی از این کار وجود نداشته باشد، شرعاً اشکال ندارد.

کد سایت fa9470
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت