حرکت دادن دست ها و انگشتان در حمد و سوره توحید حکمش چیست؟
حرکت دادن دست ها و انگشتان در حمد و سوره توحید حکمش چیست؟ اگر بغل دستی مان این کار را کند باید تذکر بدهیم؟

باسمه تعالی

1. در خواندن حمد و سوره باید بدن در حالت طمأنینه و آرامش باشد؛ یعنی حرکت کل بدن یا اجزاء بدن به حدی نباشد که عرفاً بگویند، آرامش بدن به هم خورده است و تکان های مختصر هرچند عمدی باشد، اخلالی به طمأنینه وارد نمی کند. بنابراین با حرکات مختصری که در سؤال بدان اشاره شده  است طمأنینه از بین نمی ورد.

2. در صورتی که حرکت دست و انگشت در حدی است که حالت طمأنینه را عرفاً از بین می برد و بدانید فرد با اطلاع از حکم رعایت نمی کند، لازم است از باب امر به معروف به وی تذکر دهید در غیر این صورت تذکر واجب نیست و البته اگر از حکم اطلاع ندارد، بهتر است او را مطلع کنید.

 

کد سایت fa9424