آیا موی گربه و بودن آن در نماز، باعث باطل شدن نماز می شود؟
با توجه به اینکه در روایات نگهداری گربه در خانه باعث برکت است، بحث موی گربه و بودن آن در نماز و ... از نظر جنابعالی چگونه است؟ آیا باعث باطل شدن نماز می شود؟

باسمه تعالی

1. مطلب مزبور درباره نگهدای گربه از طریق معتبر ثابت نیست.

2. نماز با لباس که از اجزای بدن گربه مثل موی آن تهیه شده باشد، صحیح نیست. همچنین چسبیدن یک یا چند تار موی گربه به لباس نماز گزار باعث باطل شدن نماز می گردد.

کد سایت fa9417