مقداری پس انداز برای مخارج ازدواج در چند سال آینده کنار گذاشته ام. مبلغی را در راه دیگری خرج کرده ام و جنسی را خریده ام؛ اما مادرم گفته است هزینه آن جنس را به من در ماه های آینده پرداخت می کند. آیا باید خمس مبلغی را که از پس انداز برای خرید جنس برداشته ام، پرداخت کنم؟
مقداری پس انداز برای مخارج ازدواج در چند سال آینده کنار گذاشته ام. بنا به حکم آقای هادوی اگر مقداری از آن را در راه دیگری خرج کنم باید خمس آن مقدار را بدهم. اینک مبلغی را در راه دیگری خرج کرده ام و جنسی را خریده ام. اما مادرم گفته است هزینه آن جنس را به من در ماه های آینده پرداخت می کند. در واقع با هزینه مادرم که در آینده پرداخت می شود، آن جنس را خریده ام. حال باید خمس مبلغی را که از پس انداز برای خرید جنس برداشته ام، پرداخت کنم؟ آن جنس نیز نیاز متعارف زندگی فعلی بنده است.

باسمه تعالی 

از‌آنجاکه پس‌انداز مذکور در واقع خرج نشده و فقط به نحوی قرض داده شده است، نیازی به پرداخت خمس نیست.

کد سایت fa9402
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس