نماز ظهر و عصر را به جماعت می خوانم، بعد از اتمام نماز جماعت، نافله های ظهر و عصر را به چه نیتی خوانده شود؟
نماز ظهر و عصر را به جماعت می خوانم، بعد از اتمام نماز جماعت، نافله های ظهر و عصر را به چه نیتی خوانده شود؟ اگر نماز ظهر و عصر به تأخیر افتاده است، در این صورت آیا نافله های ظهر و عصر باید قبل از نماز ظهر و عصر خوانده شود یا بعد از نماز ظهر و عصر و به چه نیتی؟

باسمه تعالی

1. وقت نافله ظهر یا عصر از اذان ظهر شروع می شود و نافله ظهر تا قبل از نماز ظهر و نافله عصر تا قبل از نماز عصر باید خوانده شود.

2. اگر نوافل پیشگفته به هر دلیل (مثلاً نماز ظهر و عصر را در اول وقت اذان به جماعت می خواند) در وقت خودش خوانده نشد، می توان خارج وقت به نیت قضا انجام داد؛ مثلاً می شود نافله ظهر را بعد از نماز ظهر به نیت قضا بجا آورد.

کد سایت fa9361
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی|وقت نماز