حکم پوشیدن کت چرم که از حیوانات غیر حلال گوشت تولید شده در نماز و در غیر نماز چیست؟
حکم پوشیدن کت چرم که از حیوانات غیر حلال گوشت تولید شده در نماز و در غیر نماز چیست؟

باسمه تعالی

1. پوست حیوان فقط در صورتی نجس است که خودش به مرگ ناگهانی بمیرد. در غیر این صورت پاک است. بنابراین اگر حیوان حلال گوشت با ذبح غیر شرعی بمیرد، پاک است و چرم ساخته شده از آن نیز پاک خواهد. نماز  با چرم پاک حاصل از پوست حیوان حلال گوشت، صحیح است.

2. چرم حیوان حرام گوشت در صورتی که دارای خون جهنده نباشد یا اگر دارای خون جهنده است به مرگ ناگهانی نمرده باشد، پاک است ولی نماز با چرم حیوان حرام گوشت مطلقاً صحیح نیست.

کد سایت fa9314
طبقه بندی موضوعی لباس نمازگزار