می خواستم ببینم که موانع شرعی که ممکن است در معامله رمزارز ها وجود داشته باشد دقیقاً چیست؟
۱. می خواستم ببینم که موانع شرعی که ممکن است در معامله رمزارز ها وجود داشته باشد دقیقاً چیست؟ ۲. در برخی از رمزارز ها تغییر قیمت و کنترل قیمت توسط یک الگوریتم خاص انجام می شود و برای همین الکی بالا و پایین نمی شود. بنابراین آیا می شود این را به عنوان پشتیبان رمزارز در نظر گرفت؟ منظور دقیق شما از پشتیبانی و تولید توسط سازمان خاصی چیست چون برخی رمزارزها بدون کنترل نهاد خاصی خود به خود نگه داشته می شوند ولی ممکن است یک صرافی هم برای حیثیت صرافی از آن رمز ارز پشتیبانی کند.

باسمه تعالی

1. هر چیز در فرآیند سرمایه گذاری، استخراج و معامله رمزارز وجود داشته باشد که از نظر شرعی جایز و صحیح نباشد، یک مانع شرعی برای مشروعیت رمزارز محسوب می شود؛ مثل اینکه در استخراج یک رمزارز از فرآیندهای نامشروع استفاده شود یا اضرار به دیگران وجود داشته باشد.

2. احتمال از بین رفتن و اختلال جدی در سیستم یک رمزارز است که در نهایت منجر به از بین رفتن سرمایه مسلمین یا ضربه به نظام اسلامی شود، یکی از موانع اصلی در مشروعیت رمزارزها است.

3. شرط پشیتبانی از سوی یک سازمان یا نهاد مشخص و معتبر برای مشروعیت یک رمزارز بدان جهت است که خطر نابودی آن رمزارز از بین می رود.

 

کد سایت fa9215
طبقه بندی موضوعی رمزارز