فردی جنسی را یک ماهه به صد میلیون نسیه خرید ولی سر موعد نتوانست بدهی را بدهد ولی حاضر است چک دیگری با مبلغ بیشتر بدهد یکساله. در چنین جایی وظیفه طلبکار چیست؟
فردی جنسی را یک ماهه به صد میلیون نسیه خرید ولی سر موعد نتوانست بدهی را بدهد ولی حاضر است چک دیگری با مبلغ بیشتر بدهد یکساله. در چنین جایی وظیفه طلبکار چیست؟

باسمه تعالی

دریافت مبلغ بیشتر ربا و حرام است و در صورت عدم توانایی خریدار، فروشنده یا همان طلبکار می تواند بدون دریافت اضافه، مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و جنس را پس بگیرد.

کد سایت fa9150
طبقه بندی موضوعی احکام خیارات|احکام ربا