آیا فرد در حال نماز فرادی یا جماعت می تواند با قطع ذکر چند متر به عقب، جلو، راست یا چپ برود به طوری که از حالت نماز و جهت قبله برنگردد؟
آیا فرد در حال نماز فرادی یا جماعت می تواند با قطع ذکر چند متر به عقب، جلو، راست یا چپ برود به طوری که از حالت نماز و جهت قبله برنگردد؟

باسمه تعالی

1. این کار در نماز فرادی در صورتی جایز است که باعث خروج از حالت نماز یا انجام فعل کثیر (کار زیاد) نشود. 

2. یک مورد از آن در نماز جماعت این است که کسی به محل برگزاری نماز جماعت برسد و خوف این را داشته باشد که اگر خود را به جماعت برساند، امام سر از رکوع بر می دارد، می تواند در همان جا که ایستاد اقتدا کند و رکوع را با امام بجا آورد و در همان حال رکوع یا بعد از ایستادن، بدون انحراف از قبله و در کمال آرامش خود را به جماعت برساند.

کد سایت fa9145
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت