آیا استفاده از انگشتر و ساعت غصبی یا همراه داشتن موبایل غصبی در حال نماز، موجب باطل شدن نماز می‌شود؟
آیا استفاده از انگشتر و ساعت غصبی یا همراه داشتن موبایل غصبی در حال نماز، موجب باطل شدن نماز می‌شود؟

باسمه تعالی

همراه داشتن اشیای غصبی در نماز باعث بطلان نماز نمی شود؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که از استفاده مانند انگشتر یا ساعت غصبی اجتناب شود.

کد سایت fa9064
طبقه بندی موضوعی مبطلات نماز