کسی با احکام ابراء ذمه آشنا نباشد و ناخواسته بدهکارش را ابراء ذمه کند و نداند این کار برائت ذمه است و اگر می دانست هیچ وقت این کار را نمی کرد، تکلیف چیست؟
کسی با احکام ابراء ذمه آشنا نباشد و ناخواسته بدهکارش را برائت ذمه کند و نداند این کار برائت ذمه است و اگر می دانست هیچ وقت این کار را نمی کرد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر معنای ابراء کردن ذمه را می فهمیده و با آن کار همان معنا را هم قصد کرده باشد، ابراء حاصل شده است

2. اگر قصد واقعی برای تحقق آن معنا را نداشته است مثلاً به شوخی گفته باشد، ابراء حاصل نشده است.

3. همچنین اگر اصلاً نمی دانسته با فلان عبارت یا فلان عمل ابراء اراده می شود، در حقیقت قصد ابراء نکرده و برائت ذمه حاصل نشده است.

کد سایت fa9053
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض