امسال از شروع ماه رمضان همسر و دو فرزندم متأسفانه مبتلا به کرونا شدند. با توجه به بیم ابتلای خودم و اینکه بنیه قوی ندارم، آیا می توانم روزه نگیریم؟
من یه خانم 42 ساله هستم که هر سال تقریباً روزه هایم را گرفته ام اما امسال از شروع ماه رمضان همسر و دو فرزندم متأسفانه مبتلا به کرونا شدند. با توجه به اینکه باید از این سه نفر پرستاری کنم و بیم ابتلای خودم هست و البته بیماری خاصی ندارم ولی از لحاظ بنیه انسان قوی نیستم و فشارخونم اغلب پایین است، آیا می توانم روزه نگیریم و حکم قضای این روزه ها به چه صورت است؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که به گفته کارشناسان مورد اعتماد، روزه گرفتن احتمال ابتلا به کرونا را به مقدار عقلایی و قابل توجه افزایش دهد یا تشدید عوارض بیماری در مبتلایان را در پی داشته باشد، حرام و باطل خواهد بود و ظاهراً هنوز بررسی های تخصصی چنین چیزی را تأیید نمی کند.

2. انسان نمى‌تواند براى ضعف و ناتوانی، روزه را بخورد؛ مگر اینکه به حد عسر و حرج* یا خوف ضرر برسد.

3. بنابراین روزه بگیرید و اگر در طول روزه داری، عسر و حرج یا خوف ضرر پدید آمد، به میزان رفع حرج و ضرر، می توانید بیاشامید و روزه را ادامه دهید و بنا بر احتیاط مستحب قضا کنید و اگر با نوشیدن برطرف نمی شود، می توانید به میزان رفع حرج و ضرر، بخورید و روزه را ادامه دهید و بنا بر احتیاط مستحب قضا کند.

4. اگر ضعف تان به گونه ای است که در نظر عرف به کلی عاجز از روزه گرفتن شمرده می شوید مثل اینکه باید هر چند دقیقه بنوشید یا بخورید، روزه گرفتن بر شما واجب نیست و در زمان توانایی قضای آن را بجا بیاورید.

کد سایت fa8905