مالیت شرعی و عرفی یعنی چه؟
مالیت شرعی و عرفی یعنی چه؟

باسمه تعالی

1. مالیت عرفی یعنی فلان شیء از نظر عموم مردم دارای ارزش مالی باشد؛ به عبارت ساده تر مردم حاضر هستند در قبال به دست آوردن آن پول بپردازند؛ مثلاً یک کیلو برنج از نظر عرف مالیت دارد اما یک دانه برنج ارزشی ندارد.

2. مالیت شرعی یعنی این اینکه شرع مقدس اسلام آن مالیت عرفی را بپذیرد و مانعی از نظر شرعی در پذیرش آن مالیت عرفی نباشد؛ مثلاً شراب در بازار خرید و فروش می شود و عده زیادی حاضرند در ازای آن پول بدهند اما شرع چنین ارزشی را نپذیرفته است و شراب مالیت شرعی ندارد.

 

کد سایت fa8888
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت