آیا دیه در ماه های حرام دو برابر می شود یا به اندازۀ ثلث افزوده می شود؟
آیا دیه در ماه های حرام دو برابر می شود یا به اندازۀ ثلث افزوده می شود؟ آیا فرقی بین انواع دیه (قتل یا غیر قتل، عمد یا غیر عمد یا شبه عمد یا خطا هست؟

باسمه تعالی

1. برای قتل در ماه های حرام ثلث دیه کامل به دیه کامل انسان اضافه می شود که در اصطلاح به آن تغلیظ دیه گفته می شود.

2. تغلیظ دیه صرفاً برای جنایت قتل است و شامل جنایت بر اعضا و موارد دیگر نمی شود.

3. در تغلیظ دیه فرقی بین انواع قتل اعم از عمد و شبه عمد و خطا نیست.

کد سایت fa8858
طبقه بندی موضوعی دیات