حکم گردونه شانس که شرکت کننده پول می دهد و به صورت شانسی جنسی را برنده می‌شود، چیست؟
در مغازه گردونه شانس گذاشته‌ایم. شرکت کننده پول می دهد و گردونه را می‌چرخاند و به صورت شانسی جنسی را برنده می‌شود؛ مثل خودکار یا دفتر و گاهی هم جوایز با ارزشی را کسب می‌کند. حکم شرعی این خرید و فروش چیست؟

باسمه تعالی

جایز نیست.

کد سایت fa8845
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت