فردی با جهل به اینکه زمین دیگری است بنایی بر آن ساخت. آیا مالک زمین می تواند بگوید این هزینه ها ربطی به من ندارد یا حتماً باید عوض آن را به سازندۀ جاهل بدهد؟
فردی با جهل به اینکه زمین دیگری است با صرف مبالغ سنگین بنایی بر آن ساخت. آیا مالک زمین می تواند بگوید این هزینه ها ربطی به من ندارد، اگر می خواهی بنایت را تخریب کن و ببر و می خواهی بلاعوض باقی بگذار یا حتماً باید عوض آن را به سازندۀ جاهل بدهد یا وظیفه دیگر دارد؟ اگر سازنده در فرض سؤال قبل از اول عالم به بوده و غاصب بوده و بناکرده، وظیفۀ مالک نسبت به هزینه های او چیست؟

باسمه تعالی

1. در هر دو فرض خود بنا (عرصه) از آن سازنده است حتی اگر غاصب زمین باشد.

2. در هر دو فرض پرداخت هزینۀ بنا بر عهدۀ مالک زمین نیست.

3. در هر دو فرض در صورتی که مالک زمین به باقی ماندن بنا راضی نیست، مالک بنا باید آن را تخریب کند و هزینه های تخریب و تخلیۀ زمین بر عهدۀ مالک بنا است.

4. در هر دو فرض مالک بنا باید برای مدتی که از زمین استفاده کرده به مالک زمین اجرة المثل بپردازد.

5. در صورتی که مالک بنا جاهل بوده است، غاصبی که این زمین  را در اختیار وی گذاشته است، ضامن تمام خسارت های وارد بر وی می باشد.

کد سایت fa8830
طبقه بندی موضوعی احکام غصب