نحوه رو به قبله خوابیدن منظور همان حالت خوابیدن در حال احتضار است یا حالت خوابیدن در قبر؟
نحوه رو به قبله خوابیدن که از مستحبات آداب خواب است، در فضای مجازی و محافل اهل ایمان به طور جدی و مکرر بحث می شودکه آیا منظور همان حالت خوابیدن در حال احتضار است یا حالت خوابیدن در قبر؟

باسمه تعالی

مقصود حالت خوابیدن میت در قبر است که سر فرد در سمت راست قبله و پایش در سمت چپ قبله قرار می گیرد.

کد سایت fa8811
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی