خرید و فروش و اجاره و استفاده از موی زن محرم یا نامحرم برای زن یا مرد دیگر، چه بدانند موی چه کسی بوده یا ندانند، با چه شرایطی جایز در چه صورت حرام است؟

باسمه تعالی

1. استفاده از موی زن برای مرد یا زن دیگر در تمام فروض یاد شده اشکال ندارد.

2. معاملات گفته شده صحیح هستند.