آیا در نماز جماعت چنانچه مأموم صدای امام را نشنود، هر ذکری خواست می تواند بگوید؟
آیا در نماز جماعت چنانچه مأموم صدای امام را نشنود، هر ذکری خواست می تواند بگوید؟

باسمه تعالی

بله می تواند بگوید.

 

کد سایت fa878
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز