اگر کسی در نماز جماعت مغرب و عشا با اینکه صدای امام را می شنود، عمداً ذکر بگوید، آیا نمازش باطل است؟
اگر کسی در نماز جماعت مغرب و عشا با اینکه صدای امام را می شنود، عمداً ذکر بگوید، آیا نمازش باطل است؟

باسمه تعالی

نمازش باطل نمی شود.

 

کد سایت fa877
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز