آیا انجام جراحی های نوظهور زیبایی همچون گوش الاغی و چشم گربه ای جایز است؟
آیا به طور کلی انجام جراحی پلاستیک و ترمیمی در تمامی صور خود حتی جراحی زیبایی محض که فاقد خصیصه درمانی است، جایز می باشد؟ آیا انجام جراحی های نوظهور زیبایی همچون گوش الاغی و چشم گربه ای جایز است؟

باسمه تعالی

1. جراحی پلاستیک درصورتی که یک غرض عقلائی مشروع در میان باشد، جایز است؛ در غیر این صورت، اگر چنین جراحی هایی متوقف بر لمس و نگاه حرام از سوی پزشک یا شخص دیگری نباشد و مفسده ای دیگر مانند ضرر قابل توجه بر بدن، در پی نداشته باشد، حرام نیست.

2. اصلاح و ترمیم بافت های آسیب دیده یا زیباسازی بدن در برخی موارد یک غرض عقلائی مشروع شمرده می شوند.

3. اگر محصول نهایی این نوع جراحی ها، هتک حیثیت شخص جراحی شونده یا جراحی کننده باشد، جایز نیست و مکلف برای تشخیص مصادیق از جمله موارد مذکور در سؤال ـ همچون گوش الاغی و چشم گربه ای ـ به عرف مراجعه کند.

 

کد سایت fa8751