همجنس گرایی که با عمل جراحی به یک زن شده است، آیا احکام زن دارد؟
همجنس گرایی که با عمل جراحی به یک زن شده است، آیا احکام زن دارد؟ در صف نماز زنان بایستد؟ می تواند عورت یک زن دیگر را ببیند؟ ازدواج با ایشان چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

چنین شخصی یک زن محسوب می شود و تمام احکام سایر زنان را دارد.