گاهی افراد در خواست می کنند که صورتشان را بر روی عکس های افراد دیگر بگذارم. آیا باید از آن فرد که از عکسش استفاده می شود، اجازه بگیرم؟
در عکاسی افراد برای عکس در فضای مجازی می خواهند که صورتشان را بر روی عکس های افراد دیگر بگذارم خواستم بدانم باید از آن فرد که از عکس آن استفاده می شود، اجازه بگیرم یا چون صورت آن فرد در عکس مشخص نیست لازم نیست کاری انجام دهم؟

باسمه تعالی

1. اگر صاحب عکسی که از بدن وی استفاده می شود، به هیچ وجه شناخته نمی شود، اجازه لازم نیست.

2. اگر شخص صاحب عکسی که از بدن وی استفاده می شود، شناخته شده است یا احتمال شناخته شدنش باشد، در صورتی که مسلمان باشد، باید از وی اجازه گرفت،؛ البته اگر یقین دارید راضی است، لازم نیست اجازه بگیرید.

کد سایت fa8589