در بعضی جاها ذکر شده که زکات بر همه واجب است و هر کس در هر شغلی باید ماهانه زکات دهد، آیا درست است؟
در بعضی جاها ذکر شده که زکات بر همه واجب است و هر کس در هر شغلی باید ماهانه زکات دهد، آیا درست است؟

باسمه تعالی

1. زکات نوعی مالیات اسلامی است که در اموال خاصی واجب شده است.

2. زکات سالانه و بر اساس ضوابط خاصی محاسبه و دریافت می شود.

3. آنچه که هر صاحب درآمدی باید سالانه محاسبه و پرداخت کند، خمس است.