شخصی سهام خود را به دلیل بی اطلاعی از وضعیت بورس به قیمت پایین‌تری نسبت به ارزش سهام در بازار بورس به صورت وکالتی فروخته و اکنون خریدار، مدعی سودهای آن است. تکلیف چیست؟
شخصی از شرکتی سهام خریداری نموده و تقریباً هیچ اطلاعی از سود و ارزش سهام نداشت است، تا اینکه بعد از مدتی سهام خود را در حالی که از وضعیت بورس و قوانین آن اطلاع نداشته، به قیمت پایین‌تری نسبت به ارزش سهام در بازار بورس به صورت وکالتی فروخته و اکنون خریدار، مدعی سودهای سال خرید و قبل و بعد از آن است. در حالی که سودها به‌ نام فروشنده صادر می‌شوند، حال با توجه به اینکه به‌ نظر می رسد آن شخص از بی اطلاعی فروشنده استفاده کرده است، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر قوانین و مقررات، معاملات وکالتی به شرح سؤال را در بازار سرمایه، باطل می داند، شرعاً نیز این معاملات باطل هستند و از اساس سهام مزبور به وکیل منتقل نشده است و او صرفاً می تواند ثمنی که بابت معامله به موکل داده را پس بگیرد.

2. اگر قوانین و مقررات این نوع معاملات را باطل نشمرد، شرعاً معامله انجام شده است. در این فرض در صورتی که فرد به دلیل بی اطلاعی سهامش را بسیار پایین تر از ارزش واقعی بازار فروخته باشد به گونه ای که عرفاً غبن صادق باشد، فروشنده خیار غبن دارد؛ یعنی حق دارد معامله را فسخ کند و سود های بعد از معامله از آن فروشنده است. در غیر این صورت معامله صحیح است و فروشنده اختیار فسخ ندارد و سود های بعد از معامله شرعی از آن خریدار است.

3. در هر حال سودهای قبل از معامله برای فروشنده است و خریدار حقی در آن ندارد.

کد سایت fa8332