اگر بدون اطلاع شوهر با فردی خارجی در فضای مجازی، صرفاً برای پیشرفت زبان خارجه و بدون ورود به حریم خصوصی همدیگر، چت کنیم، گناه محسوب می شود؟
اگر بدون اطلاع شوهر با فردی خارجی در فضای مجازی، صرفاً برای پیشرفت زبان خارجه و بدون ورود به حریم خصوصی همدیگر، چت کنیم، گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی

این کار حرام نیست و شرعاً نیاز به اذن شوهر ندارد؛ هر چند بهتر است با اطلاع وی انجام شود و واضح است که اگر احتمال مفسده ای وجود داشته باشد، باید از آن اجتناب شود.

کد سایت fa8287