اگر بخواهم کفارۀ روزه چند سال را امسال پرداخت کنم، آیا هزینۀ کفارۀ هر سال بر مبنای همان سال است یا بر مبنای امسال؟
اگر بخواهم کفارۀ روزه چند سال را امسال پرداخت کنم، آیا هزینۀ کفارۀ هر سال بر مبنای همان سال است یا بر مبنای امسال؟

باسمه تعالی

کفارۀ معوقه را باید به قیمت روزی که پرداخت می کند، محاسبه کند. بنابراین در فرض سؤال قیمت امسال ملاک است.

کد سایت fa8259
طبقه بندی موضوعی کفاره