آیا خواندن نماز آیات بر خانم هایی که در عادت ماهانه (حیض) قرار دارند، واجب است؟
آیا خواندن نماز آیات بر خانم هایی که در عادت ماهانه (حیض) قرار دارند، واجب است؟

باسمه تعالی

خواندن نماز آیات بر زن حائض، حرام است.

 

کد سایت fa8229
طبقه بندی موضوعی نماز آیات