اگر فردی پولی دهد جهت کفاره که به نیابتش برای فقیر نان بخریم ولی از مد شرعی کمتر باشد و ما ناقصی آن را جبران کنیم، او بریء الذمه می شود؟
اگر فردی پولی دهد جهت کفاره که به نیابتش برای فقیر نان بخریم ولی از مد شرعی کمتر باشد آیا می توانیم ناقصی آن را جبران کنیم بدون اینکه به او بگوییم و آیا او بریء الذمه می شود؟

باسمه تعالی

1. پرداخت کفاره به فقیر کمتر از مقدار معین شده شرعی مثلاً یک مد به ازای هر روز تأخیر قضای روزۀ ماه رمضان، ذمۀ مکلف را بری نمی کند.

2. پرداخت کفارۀ مکلف یا جبران مقدار کمتر توسط فرد دیگر به صورت تبرعی و بدون اذن از مکلف صحیح نیست و مکلف را بری ء الذمه نمی کند.

کد سایت fa8153
طبقه بندی موضوعی کفاره