یک کارگزاری 5 میلیون پول 3 ماه برای سرمایه گذاری در بورس در اختیار من قرار می دهد و بابت این کار از من حدود 200 هزار تومان می گیرد. با توجه به تورم بالایی که داریم می خواستم بدانم گرفتن این اعتبار اشکال دارد؟
بنده در بورس فعالیت می کنم. کارگزاری ای که من با او کار می کنم برای مثال 5 میلیون پول 3 ماه برای سرمایه گذاری در بورس در اختیار من قرار می دهد و بابت این کار از من حدود 200 هزار تومان می گیرد. با توجه به تورم بالایی که داریم می خواستم بدانم گرفتن این اعتبار اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر این مبلغ را در قالب عقود سود آور شرعی مانند مضاربه به شما می دهد و درصدی از سود نهایی را از شما مطالبه می کند که مثلاً به طور علی الحساب حدود 200 هزار تومان می شود، این کار جایز است.

 

کد سایت fa8120
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت