اگر در رکعت سوم یا چهارم نماز بسم الله الرحمن الرحیم بگویم و بعد یادم بیافتد باید تسبیحات اربعه بخوانم، حکم نمازم چیست؟
اگر در رکعت سوم یا چهارم نماز بسم الله الرحمن الرحیم بگویم و بعد یادم بیافتد باید تسبیحات اربعه بخوانم، حکم نمازم چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر قبل از رکوع یادتان بیاید، می توانید دوباره بسم الله را بگویید و  حمد را ادامه دهید و به رکوع روید یا می توانید تسبیحات را بخوانید و نماز را ادامه دهید و در هر دو صورت نماز صحیح است.

2. اگر بعد از رکوع به خاطر آورید، نماز را ادامه دهید و نمازتان صحیح است؛ البته احتیاط مستحب آن است که سجدۀ سهو بجا آورید.

کد سایت fa8083
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز|سجده سهو