گاهی برای مهمان غذایی می آورند که میزبان دلخوش به استفادۀ مهمان از آن نیست، استفادۀ مهمان چه حکم دارد؟
گاهی برای مهمان چند رقم میوه و غذا و آجیل می آورند و از قرائن یا عرف یا ظاهر معلوم می شود که میزبان چندان دلخوش نیست که مهمان از همۀ آن ها استفاده کند، استفادۀ مهمان از همه چه حکم دارد؟

باسمه تعالی

1. تا وقتی ناراضی بودن میزبان احراز نشود، استفاده از همۀ این موارد جایز است.

2. با صرف دلخوش نبودن میزبان، ناراضی بودنش محرز نمی شود؛ هر چند بهتر است مهمان مراعات کند.

کد سایت fa8031