خانمی روزه قضا گرفته بعد از ظهر به اجبار شوهرش جهت تمتع روزه اش باطل می شود. کفارۀ ابطال بر شوهر است یا زن؟
خانمی روزه قضا گرفته بعد از ظهر به اجبار شوهرش جهت تمتع روزه اش باطل می شود. کفارۀ ابطال بر شوهر است یا زن؟

باسمه تعالی

1. اگر شوهر زن را بر نزدیکی مجبور کند و او تا پایان نسبت به کار شوهر راضی نشود، بر شوهر واجب است بابت روزۀ هر دو نفر کفاره بدهد.

2. اگر زن در ابتدا راضی نشود اما در اثنای نزدیکی راضی شود، هریک از زن و شوهر باید کفارۀ روزۀ خود را بپردازند و بنا بر احتیاط واجب شوهر یک کفارۀ دیگر برای ابطال روزۀ زن بدهد.

کد سایت fa8012
طبقه بندی موضوعی کفاره