اگر حین غسل به ذهن بسپاریم که فلان قسمت را باید بشورم و یادمان برود، آیا بعد از غسل نیاز به شستن آن قسمت هست؟
اگر در قسمتی از بدن مانعی در رسیدن آب وجود نداشته اما در حین غسل به ذهن بسپاریم که فلان قسمت را باید بشورم و یادمان برود و بعد از پایان غسل یادمان بیاید، آیا با توجه به احتمال نشستن و نرسیدن آب به آن قسمت، نیاز به شستن آن قسمت هست یا خیر؟

باسمه تعالی

بعد از اتمام غسل به این شک خود اعتنا نکند.

کد سایت fa7972
طبقه بندی موضوعی اغسال