آیا فقیه یا وکیل ایشان می تواند خمس را ببخشد؟ اگر وکیل نمی تواند، تا حالا که بخشیده است، آیا مقلد باید دوباره بپردازد؟
آیا فقیه یا وکیل ایشان می تواند خمس را ببخشد؟ اگر وکیل نمی تواند، تا حالا که بخشیده است، آیا مقلد باید دوباره بپردازد؟

باسمه تعالی

1. فقیه جامع الشرایط یا وکیل او در امر وجوهات به خودی خود نمی تواند نسبت به برائت ذمه مکلف از خمس اقدام کند.

2. فقیه یا وکیل وی در برخی موارد که مقدار خمس واقعی نامعلوم است و یا محاسبۀ آن ممکن نیست می تواند آن مقدار واقعی را به مقدار تخمینی مصالحه کند.

3. فقیه یا وکیل وی می توانند در صورتی که مصالح اقتضا کند، بخشی از خمس یا تمام آن را به شخصی که خمس بر او واجب شده است، ببخشند.

کد سایت fa7950